Credit Risk Management Forum

This event has passed

event-article-banner-img
25 September 2019 08:30-13:30

Share on:

Η Infocredit Group διοργανώνει το Credit Risk Management Forum. Ένα συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο The Landmark Nicosia και θα καλύψει σφαιρικά όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος για τον Πιστωτικό Κίνδυνο την αναγνώριση του και τις μεθόδους αντιμετώπισης.

Στη σύγχρονη αγορά οι επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν τεράστιες προκλήσεις και να υπερπηδήσουν εμπόδια αλλά και καλά κρυμμένες παγίδες. Η σωστή επιλογή των συνεργατών ακόμα και πελατών αποκτά βαρύνουσα σημασία για την οικονομική ευρωστία της κάθε επιχείρησης. Το να δώσεις εμπιστοσύνη – πίστωση σε μια καινούρια ή παλιά συνεργασία είναι πλέον απόφαση που λαμβάνεται μετά από μελέτη αντικειμενικών κριτήριων και δεδομένων. Στο credit Risk Management forum, τόσο οι ειδικοί της Infocredit Group όσο και συνεργάτες με μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και μείωση του πιστωτικού κινδύνου θα μοιραστούν τις γνώσεις τους και θα δώσουν χρήσιμες κατευθύνσεις. Ανάμεσα σε άλλα ενδιαφέροντα που θα συζητηθούν είναι οι καλές πρακτικές στη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου, η ασφάλεια πιστώσεων, καθώς και εναλλακτικές πηγές εμπορικής χρηματοδότησης.

Τα εμπόδια, οι προκλήσεις και ο ανταγωνισμός που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες και ο επιχειρηματικός κόσμος είναι πολλά και τεράστια. Σημαντική αιτία των οικονομικών προβλημάτων που προκύπτουν σε μια επιχείρηση είναι η ελλιπής ή κακή εκτίμηση και διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου (Credit Risk). Παραδοσιακά, στο κομμάτι της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου οι επιχειρήσεις βασίζονται στους όρους diligence, research και common sense. Η στρατηγική αυτή αποδεικνύεται προβληματική, όσο πολλαπλασιάζονται οι συνισταμένες που δύνανται να δημιουργήσουν πρόβλημα σε μια εταιρεία και όσο «μοντέρνοι» κίνδυνοι μπαίνουν στο παιχνίδι, αποδεικνύεται προβληματική.

Στην πραγματικότητα, οι σύγχρονες επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με υψηλότερα επίπεδα ρίσκων και κινδύνων σε σχέση με το παρελθόν. Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη νομική πίεση και τις συνεχιζόμενες οικονομικές αναταράξεις της εποχής, τα διευθυντικά και ανώτερα στελέχη κάθε επιχείρησης είναι υποχρεωμένα να εξετάσουν τις δυνατότητες της επιχείρησής τους, καθώς και τη διαδικασία διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου, ώστε να εξοπλιστούν με τα κατάλληλα μέσα στην περίπτωση που χρειαστεί να λάβουν μέτρα και άμεσες αποφάσεις. Το πρώτο βήμα στην διαδικασία επιβίωσης, προόδου και ευημερίας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού εντοπίζεται στην ορθή και έγκαιρη εκτίμηση και αναγνώριση των ενδεχόμενων πιστωτικών ρίσκων και κινδύνων.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, πολλές εταιρείες, επιχειρήσεις, τράπεζες και οργανισμοί δημιούργησαν αρμόδια τμήματα, αποκλειστικά υπεύθυνα για την εκτίμηση και αξιολόγηση των Πιστωτικών Κινδύνων που αφορούν τους υφιστάμενους και πιθανούς μελλοντικούς τους πελάτες. Διαμόρφωσαν επίσης τεχνικές για την ανίχνευση πιθανών Πιστωτικών Κινδύνων, καθώς και για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και αποτελεσματικής διαχείρισης τέτοιων κινδύνων. Γνωρίζοντας το πελατολόγιο και τους συνεργάτες τους, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλοι οργανισμοί και επιχειρήσεις είναι σε θέση να καθορίσουν και να αντιληφθούν εάν ο πελάτης τους, είτε πρόκειται για άτομο, είτε για εταιρεία, υπόκειται σε πίστωση. Επιπλέον, με την ανάλυση χρηματοοικονομικών και άλλων κινδύνων και ρίσκων, το τμήμα που ασχολείται με credit policy μπορεί να προσδιορίσει παράγοντες κινδύνου προκειμένου να κρίνει εάν ο συγκεκριμένος κίνδυνος ή ρίσκο σχετίζεται και με άλλους πελάτες και συνεργάτες.

Καθώς η Διαχείριση Κινδύνων είναι μια συνεχής διαδικασία ανίχνευσης κινδύνων και πιθανών ρίσκων, η οποία συχνά επηρεάζεται από γρήγορες και ασταθείς αλλαγές, ενδέχεται να οδηγήσει στη δημιουργία και ανάπτυξη ενός portfolio ή να βοηθήσει στην αποφυγή επιζήμιων «ανοιγμάτων» μιας επιχείρησης. Τέλος, εστιάζοντας στην οικονομική ικανότητα μιας επιχείρησης και εξετάζοντας την ποιότητα και βιωσιμότητα της οικονομικής της επίδοσης, σχηματίζεται μια ξεκάθαρη εικόνα ως προς τους αριθμούς και την αποτελεσματική διαχείριση των πιστωτικών της κινδύνων. Η διευρυμένη μελέτη του Credit Risk Management για όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να το πράξουν επιτυχώς, παρέχει το πλαίσιο για την κατανόηση της πραγματικής φύσης του Πιστωτικού Κινδύνου που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες και επιχειρήσεις. Ενώ το κέρδος μιας επιχείρησης είναι σαφώς σημαντικό, η Διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου εστιάζει πέρα από το κέρδος που έτσι κι αλλιώς χειραγωγείται. Ο σκοπός του  Credit Risk Management είναι να βοηθήσει κυρίως τους διευθύνοντες συμβούλους και οικονομικούς διευθυντές να αναπτύξουν μια ποσοτικοποιημένη αντίληψη της χρηματοοικονομικής και πιστωτικής ροής. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι η οικονομική απόδοση, η ποιότητα και βιωσιμότητα μιας επιχείρησης, εταιρείας ή οργανισμού αντικατοπτρίζουν τις αποφάσεις του management team, συμπεριλαμβανομένης και της Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου, καθώς και άλλων κινδύνων και δυσκολιών οικονομικής και μη φύσεως.

UPCOMING EVENTS